Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPI B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering van zaken zoals kantoor- en bedrijfsinrichtingen en/of het verrichten van diensten, ook indien deze niet (nader) in deze voor- waarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

in geval van constatering hiervan zulks op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het
geleverde te hebben goedgekeurd en zonder

lakschade, krasschade en/of glasbreuk te hebben ontvangen.

Artikel 6. Reclames en retourzendingen

6.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering, of binnen 8 dagen nadat de koper redelijkerwijze de gebreken had kunnen constateren, schriftelijk bij BPI te worden ingediend. Nadien vervalt elke aanspraak.

6.2. Verschillen tussen het geleverde en de op de levering betrekking hebbende factuur moeten binnen 8

medewerking te verlenen om BPI in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
9.5. In geval van een garantieverplichting zal BPI kosteloos de gebreken herstellen. Indien herstel van de gebreken redelijkerwijze niet mogelijk is dan wel wordt geacht en de gebreken de bruikbaarheid van de afgeleverde zaken als zodanig aanzienlijk voor de wederpartij verminderen, dan heeft de wederpartij het recht geheel dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BPI of degenen die zijn ingeschakeld door BPI, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade – waaronder begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade – ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst dan wel door gebreken van de door BPI geleverde zaken bij de wederpartij of derden, uitgesloten.

1.2. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen
(algemene) voorwaarden wordt door BPI niet aanvaard en zijn dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld.

derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door
BPI aanvaard.
1.3. Onder wederpartij dient in deze algemene voorwaarden te ingediend. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal BPI worden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die zorgdragen voor vervanging van de zaken of
met BPI een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van BPI verrichte werkzaamheden danwel voor restitutie

daartoe heeft ontvangen, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en recht- verkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt

als consument beschouwd.
1.4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden
laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, in prijslijsten of anderszins gedaan, zijn vrijblijvend gedurende 1 maand geldig, tenzij anders is aangegeven.

van de betaalde gelden minus gemaakte kosten.
6.4. Retournering van het geleverde kan niet geschieden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BPI. Hetkomt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, product moet in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd waartegen BPI is verzekerd.
aan BPI te worden toegezonden. De kosten 10.3. De vergoeding waartoe BPI uit hoofde van van de retourzending komen voor rekening van de koper. BPIaansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een

2.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in
offertes of aanbiedingen voorkomen zijn voor BPI niet bindend
en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzijfacturen zijn direct en volledig opeisbaar als een

betalingstermijn is verlopen.
2.3. De door BPI gehanteerde prijzen alsmede de in de 7.4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn overeengekomen betalingstermijn, is de koper direct exclusief BTW, exclusief installatie, kosten van verpakkingen en vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per maand.

uitdrukkelijk anders is vermeld.

vervoer en verzekering tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomsten.

3.1. Alle overeenkomsten komen eerst tot stand nadat deze
door BPI schriftelijk is bevestigd.
3.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen
van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen,
premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta,
koersen en/of andere factoren, die de prijs van zaken of
diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, die redelijkerwijs voor BPI niet voorzienbaar was of had moeten

7.5. Indien BPI door verzuim van de koper genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van €150,-

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BPI totdat alle vorderingen van BPI op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.

zijn, dan is BPI gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig
aan te passen.
3.3. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van
deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij8.2. Het is de koper niet toegestaan, zolang de goederen schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door BPI zijnnog eigendom van BPI zijn, deze te vervreemden,

bevestigd.

Artikel 4. Levering.

4.1. De levering van de bij ons bestelde zaken geschiedt steeds vanaf ons bedrijf, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen.
4.2. Aangegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is over- eengekomen. Doch is BPI bij overschrijding van de levertijd slechts in verzuim nadat zij bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.

4.3. Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is BPI gerechtigd als volgt te handelen:

A: Ofwel zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde
zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen word gefixeerd op 30% van hetgeen koper uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
B: dan wel bij nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede opslagkosten en verdere schade in rekening te brengen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de koper.
44. BPI is bevoegd in gedeelten te leveren. Enkele deel- levering wordt als een zelfstandige levering beschouwd.

Artikel 5. Transport

5.1.Het vervoer van de zaken naar opdrachtgever, althans naar de met de opdrachtgever overeengekomen plaats van bezorging, geschiedt voor risico van BPI. De koper is
gehouden om terstond bij de aflevering het geleverde

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.
8.3. In het geval dat de koper zijn verplichtingen, in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen, niet nakomt, is BPI gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de zaken terug te nemen.

8.4. Dit laat het recht van BPI om een schadevergoeding in te stellen onverlet.
8.5. De wederpartij is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surseance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van conservatoire maatregelen jegens hem over door BPI geleverde zaken, onverwijld BPI daarvan in kennis te stellen zodat BPI zijn eigendomsrecht geldend kan (doen) maken.

Artikel 9. Garantie

9.1. Ten aanzien van geleverde zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

bij 9.2. De wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden indien deze in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen jegens BPI De garantie vervalt indien gebreken zijn veroorzaakt door fouten en/of verzuimen van de wederpartij of van door de wederpartij ingeschakelde derden zonder dat deze door BPI zijn aangesteld of gebezigd

zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
9.3. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij of derden aangebrachte veranderingen.

op 9.4. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de

eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen, waaronder wederpartij BPI onverwijld schriftelijk in kennis te stellen

lakschade, krasschade en/of glasbreuk, te controleren en

6.3. Het in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat de reclame beschouwd wordt als tijdig of terecht

heeft het recht om ongefrankeerde zendingen te weigeren.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2. wanneer de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. BPI heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.

bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

10.4. De wederpartij vrijwaart BPI – behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het eerste lid – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. 10.5. BPI is niet aansprakelijk voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeenkomst vertragen en/of verhinderen en die niet aan BPI zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

11.2. BPI is in geval van overmacht zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze als ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter.

Artikel 12. Exportvoorschriften

12.1. De koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met de exportvergunningen en de toepasselijke voorschriften. 12.2. De koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van BPI alle inlichtingen en documentatie verschaffen die BPI tot het verkrijgen van die vergunning nodig heeft.

12.3. De koper zal de producten en de bijbehorende documentatie niet vervreemden of aan derden in gebruik geven, aan derden bekend maken, weer uitvoeren of enigerlei andere wijze gebruiken of behandelen in strijd met bedoelde vergunningen en ter zake geldende voorschriften.

Artikel 13. Vervaltermijn.

13.1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, worden berecht door de bevoegde rechtbank te Den Bosch behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

Op al onze transacties gelden onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de KVK te Eindhoven – 17059691.

7.3. De vordering tot betaling van alle openstaande

van de geconstateerde gebreken alsmede alle

10.2. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van BPI